ТЕМИ
#ТЕРОБОРОНА #СОЦЗАХИСТ #СПОРТ #РАШАБУМ #ЛАЙФХАКИ #ООС #КОРУПЦІЯ #ІНФОГРАФІКА

🇺🇦 🇬🇧 Чи може Україна бути кіберакселератором для Європи

Blogger pool Актуальна тема
Прочитаєте за: 10 хв. 30 Листопада 2022, 19:40

Минуло дев’ять місяців із моменту мобілізації української технологічної спільноти у відповідь на російську агресію. Понад 200 тисяч українських спеціалістів приєдналися до справи боротьби з російською агресією проти світу в кіберпросторі, а tech-компанії тимчасово забули про роботу над своїми продуктами та стали кіберволонтерами. Зміни відбуваються не лише в Україні, а й сягають світового рівня: держави дедалі частіше переосмислюють відносини між технологіями та державою, між проривними компаніями й урядами. І, схоже, досягають неабияких успіхів.

Своєчасна відповідь: як уряди підтримують технологічний напрям

Ще на початку року канцлер Німеччини Олаф Шольц рішуче відреагував на російсько-українську війну та оголосив про виділення 100 мільярдів євро на військові цілі, з них — трохи менше як пів мільярда на дослідження штучного інтелекту. У червні НАТО оголосило про створення інноваційного фонду вартістю 1 мільярд доларів. Він інвестуватиме в стартапи на ранніх стадіях і венчурні фонди, що займаються технологіями подвійного призначення: штучний інтелект, обробка великих даних, автоматизація тощо.

Штучний інтелект, автономні транспортні засоби, квантові технології, робототехніка — це сфери, в яких військові установи прагнуть наздогнати приватний сектор. Окремої уваги заслуговує розвиток кібербезпеки, адже воєнна агресія росії розповсюджується не тільки на територіальний, а й цифровий простір України. Для національних компаній і стартапів, що працюють над системами діджитального захисту, відкриваються десятки можливостей у вигляді грантів та інвестиційних програм, і, схоже, комерційний ринок є готовим до державних запитів.

Український досвід мобілізації технологічних зусиль

Ідея негайної відповіді на урядові виклики не нова, але добре перевірена. Восени технологічна організація SocialBoost розпочала роботу над U Hack — всеукраїнським хакатоном, присвяченим розробленню рішень із кібербезпеки, інформаційної гігієни, розв’язання питань ВПО, організації гуманітарної допомоги. Метою заходу було привернення уваги ключових стейкхолдерів до українських tech-компаній. Ціль була перевершена: Міністерство оборони України запропонувало об’єднати зусилля й зосередитися на National Defence Hackathon 2022, який запрошував до роботи спеціалістів державного та приватного сектору з кібербезпеки, протидії дезінформації та ІТ-галузі. Рішення спільної кооперації підтримали й інші організатори: Генштаб Збройних Сил України, Національний координаційний центр кібербезпеки, Центр протидії дезінформації, CRDF Global в Україні, Держдепартамент США, НАТО, Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, Cyber Unit Technologies.

Протягом трьох днів більше як 300 ІТ-спеціалістів, відібраних серед тисячі тих, хто подав заявку на участь, працювали над завданнями з програмування, відбиття кібератак, аналітики даних, протидії інформаційно-психологічним операціям. Учасники об’єднали всі доступні в комерційному світі ресурси, аби розв’язати реальні проблеми державного рівня.

Серед переможців — п’ять команд із приватного сектору, які розробили рішення для секторів кібербезпеки та спротиву дезінформації. Так команди Valkyrie, Griselda, YH працювали над системами обробки даних, які можуть використовувати OSINT та зв’язувати різні бази за декількома атрибутами. Їхні рішення автоматизують збір та оброблення інформації з різних джерел, які спеціалісти напряму використовують щодня. Команди Follow White Rabbit i Pegasus розв’язували завдання з ІПСО щодо інформаційно-психологічної підтримки контрнаступальних дій. Їхні учасники об’єднали технологічні можливості з контентними креативами, аби формувати необхідні патерни поведінки. Чи є проєкти-переможці інвестиційно привабливими? Безумовно, адже Міністерство оборони України та інші урядові партнери просто зараз готові до взаємодії з комерційними компаніями та відкривають вікно можливостей для tech-бізнесу.

Сектор кібербезпеки: виклики та сприяння

Для спеціалістів, які залучені в оборонних технологіях, існують численні виклики: більшість інформації про ринок кібербезпеки є закритою та недоступною для широкої аудиторії. Проте, спираючись на досвід компаній-учасників Кіберакселератора, українського акселератора у сфері кібербезпеки для продуктових та сервісних компаній, реалізованого SocialBoost, у приватного сектора є неабиякий потенціал. Ідеї, які успішно проходять етап тестування, неминуче капіталізуються, іноді досягаючи оцінки в 1,5 мільйона доларів через декілька місяців. Наприклад, під час акселерації Security Steps випустила комерційну версію LMS для навчання основ кібербезпеки та кібергігієни, у такий спосіб навчивши майже 50 тисяч держслужбовців в Україні. Інша команда, Intelli Group, запустила послуги кібербезпеки для малого та середнього бізнесу за моделлю підписки. А H-X Technologies розпочали роботу з DTEK, Vodafone та компаніями критичної інфраструктури країни.

Успішним досвідом запуску національних акселераторів відомі й інші країни-лідери. Наприклад, NCSC For Startups у Великій Британії, чия програма допомогла понад 50 технологічним компаніям. Разом вони залучили більше як 430 мільйонів фунтів стерлінгів інвестицій і створили понад 700 нових робочих місць. Розв’язуючи такі виклики, як операційні технології, захист малих і середніх підприємств, реагування на інциденти чи програми-вимагачі, NCSC працює як центр передового досвіду та наставництва, який спрямовує ринкові ініціативи на потреби уряду, перш ніж узгоджувати їх із венчурними інвесторами.

Велика Британія як партнер української tech-спільноти

Українсько-британські спільні програми мають великий потенціал для розвитку. Зараз FCDO та Посольство Великої Британії в Києві підтримують ініціативи України у сфері кібербезпеки, і тепер ці зусилля також поширюються на комерційний ринок. Це сигнал, який відгукується в колах венчурного капіталу.

28 червня уряд Великої Британії оголосив про програму підтримки українських стартапів, яка дає технологічним компаніям з України змогу підключатися до локальних мереж університетів та інвесторів. Водночас британська платформа Tech Nation високо оцінила розробки українських спеціалістів і запустила для них безоплатну онлайн-акселерацію та програму нетворкінгу з британськими венчурними фірмами. Паралельно з тим завдяки спеціалізованій кіберпрограмі уряд Великої Британії підтримує кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури, виділяючи мільйони фунтів стерлінгів. На горизонті — запуск українсько-британського венчурного фонду з фокусом на кібербезпеку.

Світовий інвестиційний ринок кмітливо реагує на тренди, але, ймовірно, ще не досяг піка. Інтерес до українських стартапів у сфері кібербезпеки та військових технологій зашкалює, що підтверджується створенням міжнародних програм та фінансовою підтримкою від закордонних урядів. Завдання технологічних компаній України — вчасно скористатися можливостями й розвинути партнерські зв’язки з державним сектором як власної країни, так і партнерів зі всього світу.

Денис Гурський, голова правління SocialBoost


Can Ukraine be a Cyber Accelerator for Europe

Nine months have passed since the Ukrainian tech industry mobilized in response to russian aggression. More than 200,000 Ukrainian specialists joined the fight against russian aggression against the world in cyberspace, and tech companies temporarily forgot about working on their products and became cyber volunteers. Changes are taking place in Ukraine and globally: countries are increasingly rethinking the relationship between technology and the state, breakthrough companies and governments. And they are achieving great success.

Timely Answer: How the Government Supports the Technological Sector

At the beginning of the year, German Chancellor Olaf Scholz reacted decisively to the Russian-Ukrainian war. He announced the allocation of 100 billion euros for military purposes; nearly half a billion will be spent on artificial intelligence research. In June, NATO announced the setting up of a $1 billion innovation fund. It will invest in early-stage startups and VC funds that use dual-use technologies such as artificial intelligence, big data, automation, and more.

Artificial intelligence, autonomous vehicles, quantum technologies, and robotics are the areas where the military is trying to catch up with the private sector. The development of cyber security deserves special attention because russia’s military aggression is spreading not only on the territory but also in the digital space of Ukraine. There are dozens of opportunities in the form of grants and investment programs for national companies and startups working on digital security systems; thus, the commercial market is ready for government requests.

Ukrainian Experience of Tech Mobilization

The idea of the response to government challenges is not new but well-tested. This fall, the technology organization SocialBoost launched work on U Hack — an all-Ukrainian hackathon dedicated to developing solutions for cyber security, information hygiene, solving issues of IDPs, and organizing humanitarian aid. The event aimed to attract critical stakeholders’ attention to Ukrainian technology companies. The goal was exceeded: the Ministry of Defense of Ukraine offered to join forces and focus on the National Defense Hackathon 2022, inviting specialists from the IT industry’s public and private sectors to work. Other organizers supported the decision of cooperation: the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the National Cyber Security Coordination Center, the Center for Countering Disinformation, CRDF Global in Ukraine, the US State Department, NATO, the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Ukraine, Cyber Unit Technologies among them.

For three days, more than 300 IT specialists, selected from among thousands of submitted applications for participation, worked on tasks related to programming, repelling cyber attacks, data analytics, countering information, and psychological operations. The participants combined all the resources available in the commercial sector to solve real problems at the state level.

There are five teams from the private sector among the winners; they have developed solutions for the cyber security and countering disinformation sectors. Teams like Valkyrie, Griselda, and YH worked on data processing systems that can use OSINT and link different databases for multiple attributes. Their solutions automate the collection and processing of information from various sources that specialists use daily. Teams Follow White Rabbit and Pegasus solved tasks from IPSO dedicated to informational and psychological support for counter-offensive actions’. Participants combined technological capabilities with content creatives to shape the behaviors’ patterns. Are the winning projects attractive for investment? Indeed, the Ministry of Defense of Ukraine and other government partners are just now ready to interact with commercial companies and open windows of opportunity for technical business.

Cyber Security Sector: Challenges and Support

Specialists involved in defense technology have numerous challenges: basic information about the cybersecurity market is closed and unavailable to a broad audience. The experience of participating companies of the Cyber Accelerator, a Ukrainian accelerator in the field of cyber security for product and service companies, implemented by SocialBoost, shows that it is possible in the private sector. Ideas that successfully pass the testing stage convert in valuations, reaching a valuation of $1.5 million after a few months. For example, during the acceleration, Security Steps released a commercial version of an LMS to teach the basics of cybersecurity and cyber hygiene, thereby educating nearly 50,000 Ukrainian government personnel. Another team, Intelli Group, also launched cyber security services for SMBs on a subscription model. H-X Technologies started working with DTEK, Vodafone, and critical infrastructure companies.

The successful experience of launching national accelerators is also known in other leading countries. For example, NCSC For Startups in the UK has helped more than 50 tech companies who collectively raised over £430 million in investment and created over 700 new jobs. Based on the challenges like operational technology, protecting SMEs, incident response, or ransomware, NCSC operates as the center of excellence and mentorship core that channels market initiatives into government needs before matching them with VC investors.

Great Britain as a Partner of the Ukrainian Tech Community

Ukrainian-British joint programs have great potential for development. Even though the Embassy of Great Britain has always been very active, and the Embassy of Ukraine is one of the best examples of international work, the industry relations between the two countries need improvement. FCDO and the British Embassy in Kyiv are currently supporting Ukraine’s cyber security initiatives, and now these efforts are also being extended to the commercial market. It’s a signal that resonates in venture capital circles.

On June 28, the British government announced a program to support Ukrainian startups, which allows technology companies from Ukraine to connect to the local network of universities and investors. At the same time, the British platform Tech Nation highly appreciated the developments of Ukrainian specialists and launched a free online accelerator and networking program with British venture firms for them. At the same time, thanks to the specialized cyber program, the UK Government supports the cyber protection of the object infrastructure, allocating millions of pounds. On the horizon is the launch of a Ukrainian-British venture fund focusing on cyber security.

The global investment market is following the trend, and probably didn’t reach the peak yet. Interest in Ukrainian startups in cyber security and military technologies is soaring, confirmed by the creation of an international program and financial support from foreign governments. The task of the technology companies of Ukraine is to take advantage of opportunities and develop partnership relations with the government sector of their own country and partners from around the world.

Denis Gursky,

Head of Board and Co-founder at SocialBoost

Читайте нас у Facebook
Мінус 1160 окупантів, знищено 28 ББМ та 35 артсистем: втрати рф за добу

Мінус 1160 окупантів, знищено 28 ББМ та 35 артсистем: втрати рф за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно становлять:

Посол США про останню атаку росії: Треба продовжувати підтримку України у її боротьбі проти рф

Посол США про останню атаку росії: Треба продовжувати підтримку України у її боротьбі проти рф

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку «шахедів» по Україні і наголосила, що це показує необхідність продовження допомоги країні.

У МАГАТЕ стурбовані тим, що Запорізька АЕС не має резервного живлення

У МАГАТЕ стурбовані тим, що Запорізька АЕС не має резервного живлення

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція протягом останніх десяти днів не має резервного джерела живлення та є повністю залежною від своєї єдиної лінії 750 кВ. Ситуація з енергопостачанням за межами майданчика станції залишається джерелом глибокої стурбованості.

Ще 319 військових Президент нагородив орденами і медалями

Ще 319 військових Президент нагородив орденами і медалями

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 319 захисників України, 148 із них — посмертно.

Українська авіація завдала вісім ударів по ворогу

Українська авіація завдала вісім ударів по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Затягування з постачанням зброї та ППО для України призводить до втрат людських життів — Президент

Затягування з постачанням зброї та ППО для України призводить до втрат людських життів — Президент

Затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів.

Захищаємо світ

00
00
00